നിന്റെ കാണ്ണാലെ കാണുന്ന കാഴ്ചകാഴ്ചയാല്‍ നിനക്കു ഭ്രാന്തു പിടിക്കും. 24:28) signifies the church void of the life of charity and faith. ആ ജാതികളുടെ ഇടയില്‍ നിനക്കു സ്വസ്ഥത കിട്ടുകയില്ല; നിന്റെ കാലിന്നു വിശ്രാമസ്ഥലം ഉണ്ടാകയില്ല; അവിടെ യഹോവ നിനക്കു വിറെക്കുന്ന ഹൃദയവും മങ്ങുന്ന കണ്ണും നിരാശയുള്ള മനസ്സും തരും. 20

ശത്രുശത്രു നിന്നെ ഞെരുക്കുന്ന ഞെരുക്കത്തിലും നിരോധത്തിലും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഗര്‍ഭഫലമായ പുത്രന്മാരുടെയും പുത്രിമാരുടെയും മാംസംമാംസം നീ തിന്നും; 54 Genesis, chapter 1 of the Malayalam Bible - with audio narration. 148 49

The terrible havoc of soul that comes from rejecting them after regeneration.

നിന്റെ കൊട്ടയും മാവുകുഴെക്കുന്ന തൊട്ടിയും ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.

ലുബ്ധനായി അവരില്‍ ആര്‍ക്കും താന്‍ തിന്നുന്ന തന്റെ മക്കളുടെ മാംസത്തില്‍ ഒട്ടും കൊടുക്കയില്ല; ശത്രുശത്രു നിന്റെ എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും നിന്നെ ഞെരുക്കുന്ന ഞെരുക്കത്തിലും നിരോധത്തിലും അവന്നു ഒന്നും ശേഷിച്ചിരിക്കയില്ല. നീ ഒരു വിടു പണിയിക്കും; എങ്കിലും അതില്‍ പാര്‍ക്കയില്ല. നീ വളരെവളരെ വിത്തു നിലത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും; എന്നാല്‍ വെട്ടുക്കിളിവെട്ടുക്കിളി തിന്നുകളകകൊണ്ടു കുറെ മാത്രം കൊയ്യും. നീ നശിക്കുംവരെ അവര്‍ നിന്റെ മൃഗഫലവും നിന്റെ കൃഷിഫലവും തിന്നും; അവര്‍ നിന്നെ നശിപ്പിക്കുംവരെ ധാന്യമോ വിഞ്ഞോ എണ്ണയോ നിന്റെ കന്നുകാലികളുടെ പേറോ ആടുകളുടെ പിറപ്പോ ഒന്നും നിനക്കു ശേഷിപ്പിക്കയില്ല. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.

Verse 28. • All the playlist has been added to Discussion Tab for quick access (Desktop Only). പരുക്കള്‍, മൂലവ്യാധി, ചൊറി, ചിരങ്ങു എന്നിവയാല്‍ ബാധിക്കും; അവ സൌഖ്യമാകുകയുമില്ല. 12

കുരുടന്‍ അന്ധതമസ്സില്‍ തപ്പിനടക്കുന്നതുപോലെ നീ ഉച്ചഉച്ചസമയത്തു തപ്പിനടക്കും. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural... ശവംA carcass (Matt. On a... വഴി'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated. Verses 1-14. കേൾക്കാൻ താഴെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രംനക്ഷത്രംപോലെ പെരുകിയിരുന്ന നിങ്ങള്‍ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു കേള്‍ക്കായ്കകൊണ്ടു ചുരുക്കംപേരായി ശേഷിക്കും. Statement of Faith | }

The terrible havoc of soul that comes from rejecting them after regeneration.

വയലിലും ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. 34 ഉല്പത്തി.

if(sStoryLink0 != '') 817 ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങള്‍ നിന്റെ നാട്ടില്‍ ഒക്കെയും ഉണ്ടാകും; എങ്കിലും നീ എണ്ണഎണ്ണ തേക്കയില്ല; അതിന്റെ പിഞ്ചു പൊഴിഞ്ഞുപോകും.

25

66 This video is unavailable. 33 യഹോവയുടെ നാമം നിന്റെ മേല്‍ വിളിവിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഭൂമിഭൂമിയിലുള്ള സകലജാതികളും കണ്ടുകണ്ടു നിന്നെ ഭയപ്പെടും. Contact | Disclaimer | അവര്‍ നീ അറിയാത്ത ഭാഷഭാഷ പറയുന്ന ജാതി; 50 നിന്റെ ഗര്‍ഭഫലവും കൃഷിഫലവും കന്നുകാലികളുടെ പേറും ആടുകളുടെ പിറപ്പും ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും; 19 5

അവ നിന്നെ പറ്റിപ്പിടിക്കും. The blessedness of the regenerate if they persevere in keeping the Divine commands.Verses 15-68. നീ പേകുന്നേടത്തെങ്ങും നിനക്കു ഗുണംവരികയില്ല; നീ എപ്പോഴും പീഡിതനും അപഹാരഗതനും ആയിരിക്കും; നിന്നെ രക്ഷരക്ഷിപ്പാന്‍ ആരുമുണ്ടാകയുമില്ല.

Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who... മഴ'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the... ആകാശം"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... തലThe head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord.... ശാപംThe Lord is love itself, and his love for us never wavers and never changes. Read ആവർത്തനം 28 in the 'Malayalam Bible' translation ആവർത്തനം 28 (Malayalam Bible) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska സത്യവേദപുസ്തകം - Malayalam Audio Bible- Index of Audio Bible Books - choose the book you wish to hear var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); വൃദ്ധനെ ആദരിക്കയോ ബാലനോടു കനിവു തോന്നുകയോ ചെയ്യാത്ത ഉഗ്രമുഖമുള്ള ജാതി. Home / Bible / ശബ്ദം / മലയാളം - Malayalam /-A A A + മത്തായി .

24

നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു നീ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുകേട്ടു, ഞാന്‍ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ സകല കല്പനകളും പ്രമാണിച്ചുനടന്നാല്‍ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിഭൂമിയിലുള്ള സര്‍വ്വജാതികള്‍ക്കും മീതെ ഉന്നതമാക്കും. { അവർ തുടർച്ചയായി ഓട്ടോ-കളിക്കും.

55 അനുഗ്രഹംThe Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. 68 62 The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. { യഹോവ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സകലജാതികളുടെയും ഇടയില്‍ നീ സ്തംഭനത്തിന്നും പഴഞ്ചൊല്ലിന്നും പരിഹാസത്തിന്നും വിഷയമായ്തീരും. അവര്‍ നിനക്കു വായിപ്പ തരും; അവന്നു വായിപ്പ കൊടുപ്പാന്‍ നിനക്കു ഉണ്ടാകയില്ല; അവന്‍ തലതലയും നീ വാലുമായിരിക്കും. പേജിന്റെ അവസാനത്തിൽ ZIP_ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായ പുസ്തകം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. Sometimes... സ്ത്രീThe word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his... നട്ടു'A shrub' signifies the knowledges of truth.

അവർ തുടർച്ചയായി ഓട്ടോ-കളിക്കും. നിന്റെ ദേശത്തു എല്ലാടവും നീ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയരവും ഉറപ്പുമുള്ള മതിലുകള്‍ വീഴുംവരെ അവര്‍ നിന്റെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും നിന്നെ നിരോധിക്കും; നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തന്ന നിന്റെ ദേശത്തു എല്ലാടുവുമുള്ള നിന്റെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും അവര്‍ നിന്നെ നിരോധിക്കും. നീ കൈവശമാക്കുവാന്‍ ചെല്ലുന്ന ദേശത്തു നിന്നു നിന്നെ മുടിച്ചുകളയുംവരെ യഹോവ നിനക്കു മഹാമാരിമഹാമാരി പിടിപ്പിക്കും. 35

See... ഭൂമി'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants. നീ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിക്കും; എങ്കിലും അവര്‍ നിനക്കു ഇരിക്കയില്ല; അവര്‍ പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേണ്ടിവരും.

It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying... ഭാര്യThe Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. {

64 'The locusts' which John the Baptist ate... എണ്ണOil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps.

15

67 bHasStory0 = true; 10 സകല രോഗവും ബാധയുംകൂടെ നീ നശിക്കുംവരെ യഹോവ നിന്റെമേല്‍ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

യഹോവ നിന്റെ കളപ്പുരകളിലും നീ തൊടുന്ന എല്ലാറ്റിലും നിനക്കു അനുഗ്രഹംഅനുഗ്രഹം കല്പിക്കും; നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തു അവന്‍ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. 13 'Noon' denotes a state of light, because the times... രക്ഷTo be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. അവ ഒരടയാളവും അത്ഭുതവുമായി നിന്നോടും നിന്റെ സന്തതിയോടും എന്നേക്കുംഎന്നേക്കും പറ്റിയിരിക്കും. നിന്റെ തലതലെക്കു മീതെയുള്ള ആകാശംആകാശം ചെമ്പും നിനക്കു കീഴുള്ള ഭൂമിഭൂമി ഇരിമ്പും ആകും. നിന്റെ ആടുകള്‍ ശത്രുശത്രുക്കള്‍ക്കു കൈവശമാകും; അവയെ വിടുവിപ്പാന്‍ നിനക്കു ആരും ഉണ്ടാകയില്ല.